95 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ

Spread the love
ਸਮਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ।। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।। ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਼਼਼਼਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਼਼਼਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *